Skip to content

TÊN MIỀN .VN

Lệ phí đăng ký
(không chịu thuế)

Phí duy trì/năm
(không chịu thuế)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa gồm VAT)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa gồm VAT)

Tổng tiền năm đầu
(đã gồm 10% VAT)

Tổng tiền năm tiếp theo
(đã gồm 10% VAT)

(1)

(2)

(3)

(4)

= (1+2+3) + (3*10%)

= (2+4) + (4*10%)

.vn

VND 200,000

VND 350,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 770,000

VND 460,000

.com.vn

VND 200,000

VND 250,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 670,000

VND 360,000

.net.vn

VND 200,000

VND 250,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 670,000

VND 360,000

.biz.vn

VND 200,000

VND 250,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 670,000

VND 360,000

.edu.vn

VND 120,000

VND 150,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 490,000

VND 260,000

.gov.vn

VND 120,000

VND 150,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 490,000

VND 260,000

.org.vn

VND 120,000

VND 150,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 490,000

VND 260,000

.ac.vn

VND 120,000

VND 150,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 490,000

VND 260,000

.info.vn

VND 120,000

VND 150,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 490,000

VND 260,000

.pro.vn

VND 120,000

VND 150,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 490,000

VND 260,000

.health.vn

VND 120,000

VND 150,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 490,000

VND 260,000

.int.vn

VND 120,000

VND 150,000

VND 200,000

VND 100,000

VND 490,000

VND 260,000

.name.vn

VND 30,000

VND 30,000

VND 20,000

VND 20,000

VND 82,000

VND 52,000